Sprawozdanie 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHORYCH IM.ŁUKASZA EWANGELISTY W CIESZYNIE ZA 2009R

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych im.Łukasza Ewangelisty z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wąskiej 2a posiada nr KRS 0000134259 (data rejestracji: 21.10.2002; data ostatniego wpisu do rejestru 20.11.2009), nr REGON: 072144102 oraz NIP: 548 22 95 739
Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie otrzymało w dniu 20.11.2009r postanowieniem Sadu Rejonowego w Bielsku Białej(BB.VIII NS-REJ.KRS/002062/09/897)
Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie składa się z 7 osób:
-prezes – TADEUSZ NIWIŃSKI
-v-ce prezes – JOANNA PIOTROWSKA-CIEŚLAR
– v-ce prezes – DOROTA KANIA
-skarbnik – KRYSTYNA POHOSKA
-koordynator – MARIOLA SUFA
-sekretarz – JOANNA SOBIESKA-SKONECZNY
– członek – IRENA URBAŃSKA
Celem stowarzyszenia jest działalność nieodpłatna i odpłatna w zakresie pomocy /medycznej i duchowej/ choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej i jego rodzinie za ich zgodą .Opieka ta sprawowana jest głównie w domu chorego.
2. Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:
a)Opiekę nad chorym w aspekcie:
* medycznym /łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, pielęgnacja pacjenta/;
* psychicznym;
* duchowym .
b)Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej.
c)Współpracę z duchownymi różnych wyznań zależnie od potrzeb i życzeń chorego.
d)Współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Działalność hospicyjna jest prowadzona jako zespół opieki domowej.
Praca w hospicjum sprawowana jest na zasadzie wolontariatu.
Hospicjum propaguje opiekę hospicyjną i paliatywną oraz wolontariat, a także udział w ich organizowaniu.
Hospicjum prowadzi magazyn sprzętu medycznego.
3.Przychody:
a)realizacja zadań publicznych
-Urząd Miasta – 7000,00zł
-Starostwo Powiatowe – 1000,00zł
b)nawiązki sądowe – 1400,00zł
c)koncerty,kiermasze, kwesty – 19174,50zł
d)wpłaty osób prywatnych- 10520,96zł
e)odsetki bankowe-1,45zł
f)inne-324,81zł
RAZEM………39421,72zł
4.Uzyskane środki przeznaczone zostały na działalność statutową:
a)zakup sprzętu medycznego i środków medycznych – 14309,88zł
b) dojazdy pacjentów do ośrodków leczenia – 1382,06zł
a ponad to:
c)utrzymanie lokali prowadzonych przez hospicjum(opłaty za media) – 4678,19zł
d)kursy, szkolenia,rekolekcje -2970,94zł
e)opłaty bankowe i pocztowe -581,03zł
f)delegacje, bilety – 960,12zł
g)dojazd do chorych – 4970,85zł
h)umowy o dzieło, umowy zlecenia- 1402,00zł
i)remonty -1433,63zł
j)zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń – 2179,20zł
k)pozostałe koszty – 4542,57zł
RAZEM………… 39410,47zł
5.Dane o osobach zatrudnionych w Hospicjum:
Chorymi opiekują się:
Lekarze – 2 osoby
Pielęgniarki – 4 osoby
Masażysta – 1 osoba
Kapłan – 1 osoba
Opiekunowie niemedyczni- 23 osoby
Hospicjum nie prowadzi działalności gospodarczej.
6.Hospicjum złożyło do Urzędu Skarbowego w Cieszynie następujące dokumenty:
– BILANS
– RACHUNEK WYNIKÓW
– INFORMACJA DODATKOWA
– CIT-8
– NIP-2

Skip to content