Sprawozdanie 2010

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
ul. Wąska 2
43-400 Cieszyn

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. ŁUKASZA EWANGELISTY W CIESZYNIE ZA 2010 rok

 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wąskiej 2a posiada nr KRS 0000134259 (data rejestracji: 21.10.2002; data ostatniego wpisu do rejestru 20.11.2009), nr REGON: 072144102 oraz NIP: 548 22 95 739

Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie otrzymało w dniu 20.11.2009r postanowieniem Sadu Rejonowego w Bielsku Białej (BB.VIII NS-REJ.KRS/002062/09/897)
Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie składa się z 7 osób:
-prezes – TADEUSZ NIWIŃSKI, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 8
-v-ce prezes – JOANNA PIOTROWSKA-CIEŚLAR, 43-400 Cieszyn, ul. Sikorskiego 18/2
– v-ce prezes – IRENEUSZ PRASKI, 43-400 Cieszyn, ul. Górna 32/25
-skarbnik – KRYSTYNA POHOSKA, 43-400 Cieszyn, ul. Poniatowskiego 9a/10
-koordynator – MARIOLA SUFA, 43-400 Cieszyn, ul. Barteczka 27/3
-sekretarz – JANINA ŁANDA, 43-400 Cieszyn,ul. Brożka 11/6
– członek – HALINA SAJDOK-ŻYŁA, 43-400 Cieszyn,ul. Hallera 96
Celem stowarzyszenia jest działalność nieodpłatna i odpłatna w zakresie pomocy (medycznej,psychicznej i duchowej) choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej i jego rodzinie za ich zgodą .Opieka ta sprawowana jest głównie w domu chorego.

2. Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:

A) Opiekę nad chorym w aspekcie:
medycznym /łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, pielęgnacja pacjenta/;
psychicznym;
duchowym .
B) Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej.

C) Współpracę z duchownymi różnych wyznań zależnie od potrzeb i życzeń chorego.

D) Współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Działalność hospicyjna jest prowadzona jako zespół opieki domowej.
Praca w hospicjum sprawowana jest na zasadzie wolontariatu.
Hospicjum propaguje opiekę hospicyjną i paliatywną oraz wolontariat, a także udział w ich organizowaniu.

Hospicjum prowadzi magazyn sprzętu medycznego.

3. Sprawozdanie za rok 2010:

A .Organizacja koncertów charytatywnych:
– 3.01.2010 – „Wałasi i Lasoniowie” – Cafe Muzeum
– 16.01.2010 – „Wałasi” i kapela ze Słowacji – kościół św. Krzyża
5.02 2010 – Koncert Walentynkowy
29.09 2010 – Koncert Charytatywny w teatrze w ramach VII Ogólnopolskiej Kampanii Hospicjum to też Życie

B. Zorganizowanie konferencji : ”Pielęgnowanie obłożnie chorych na Śląsku Cieszyńskim” (Starostwo Powiatowe -7.10.2010)

C. Przeprowadzenie kwest (w parafiach i na uroczystościach pogrzebowych,ślubnych),
organizacja kiermaszy świątecznych (27-28.03 oraz 18-19.12.2010) oraz sprzedaż zniczy na rzecz Hospicjum 23-26.10.2010 kościół oo. Franciszkanów)

D. Udział w szkoleniach, rekolekcjach, warsztatach wyjazdowych dla wolontariuszy:
Mysłowice – luty 2010,
Częstochowa – luty 2010
Hałcnów – wrzesień 2010
Radom – październik 2010
szkolenie opiekunów niemedycznych w Cieszynie – styczeń-kwiecień

E. Zainicjowanie imprez charytatywnych na rzecz dzieci osieroconych przez pacjentów naszego hospicjum (11.12.2010)- spotkanie mikołajkowe dla dzieci osieroconych, przekazanie paczek świątecznych dla dzieci

F. Zakup dużej ilości sprzętu medycznego : łóżka, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu

G. Wypożyczanie sprzętu medycznego – przez cały rok (liczba wypożyczeń -78)

H. Rozwój grupy wsparcia (zawiązanie grupy-grudzień 2010)

I. Dofinansowanie dla osób dojeżdżających do ośrodków leczenia (4 osoby -raz na każdy kwartał)

J. Walne Zebranie i wybory do władz Stowarzyszenia -18.11.2010- zarząd i komisja rewizyjna

K Liczba pacjentów objętych naszą pomocą – 49 osób (w tym 2 dzieci)
4. Dotacje:
Starostwo Powiatowe: ”NIE JESTEŚ SAM W CHOROBIE” -2000 zł
Miasto: ”CIESZYN DLA HOSPICJUM” – 7000 zł

5. Przychody:

A. Dotacje:
– dotacja Urzędu Miasta 7.000,00
– dotacja Starostwa Powiatowego 2.000,00

B. Koncerty i Kampanie:
– koncert walentynkowy 16.066,60
– koncert charytatywny 10.325,93
– kiermasz świąteczny 1.443,00
– płyty z koncertu 1.440,00
– sprzedaż zniczy 726,60

C. Wpłaty :

– od osób prywatnych 11.987,00
– od instytucji 11.532,40
– składki członkowskie 240,00
– nawiązki sądowe 3.400,00
– 1% podatku 24.254,25

D. Odsetki bankowe 0,79

E. Pozostałe przychody 500,00
Razem przychody 90.916,71
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. – 23.583,78 zł
– w ING Banku Śląskim – 21.620,31 zł
– w kasie hospicjum – 1.963,47 zł
6.Rozchody:
Uzyskane środki przeznaczone zostały na działalność statutową:

A. Środki pielęgnacyjne i sprzęt medyczny, lekarstwa, szkolenia:
– za pieniądze z dotacji UM – 7.000,00
– za pieniądze z dotacji Starostwa – 2.000,00
– za pieniądze hospicjum – 37.116,54
oraz inne wydatki:

B. Koszty administracyjne i bankowe:
– telefon i internet – 1.460,75
– czynsz za lokale – 1.628,75
– energia elektryczna, gaz – 1.100,01
– opłaty pocztowe – 535,51
– art. biurowe – 1.226,67
– dojazdy do chorych – 2.816,35
– wydatki okolicznościowe – 10.139,14 / rekolekcje, koncert/
– opłaty i podatki – 60,00
– opłaty bankowe – 549,83
– remont pomieszczeń – 27,48
– wynagrodzenie – 1.683,00
– dojazdy pacjentów na badania – 1075,23
– pozostałe koszty – 5.666,28
Razem rozchody – 74.085,54

7. Dane o osobach zatrudnionych w Hospicjum:
Chorymi opiekują się:
Lekarze – 2 osoby
Pielęgniarki – 3 osoby
Masażysta – 1 osoba
Kapłan – 1 osoba
Opiekunowie niemedyczni- 23 osoby
Hospicjum nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Hospicjum złożyło do Urzędu Skarbowego w Cieszynie następujące dokumenty:
– BILANS
– RACHUNEK WYNIKÓW
– INFORMACJA DODATKOWA
– CIT-8

Uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Stowarzyszenia:
A. Uchwała nr 1/2010 z dnia 19.03.2010 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego finansowego za rok 2009
B. Uchwała nr 1/2010 z dnia 18.11.2010 Walnego Zebrania Hospicjum o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Prezes Hospicjum Tadeusz Niwiński
Skarbnik Hospicjum Krystyna Pohoska

Skip to content