Sprawozdanie 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.ŁUKASZA EWANGELISTY W CIESZYNIE ZA 2011 ROK
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty z siedzibą w Cieszynie przy ul. Wąskiej 2a posiada nr KRS 0000134259 (data rejestracji: 21.10.2002; data ostatniego wpisu do rejestru 20.11.2009), nr REGON: 072144102 oraz NIP: 548 22 95 739
Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie otrzymało w dniu 20.11.2009r postanowieniem Sadu Rejonowego w Bielsku Białej (BB.VIII NS-REJ.KRS/002062/09/897) Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie składa się z 7 osób:
-prezes – TADEUSZ NIWIŃSKI, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 8
-v-ce prezes – JOANNA PIOTROWSKA-CIEŚLAR, 43-400 Cieszyn, ul. Sikorskiego 18/2
– v-ce prezes – IRENEUSZ PRASKI, 43-400 Cieszyn, ul. Górna 32/25
-skarbnik – KRYSTYNA POHOSKA, 43-400 Cieszyn, ul. Poniatowskiego 9a/10
-koordynator – MARIOLA SUFA, 43-400 Cieszyn, ul. Barteczka 27/3
-sekretarz – JANINA ŁANDA, 43-400 Cieszyn,ul. Brożka 11/6
– członek – HALINA SAJDOK-ŻYŁA, 43-400 Cieszyn,ul. Hallera 96

2.Celem stowarzyszenia jest działalność nieodpłatna i odpłatna w zakresie pomocy (medycznej,psychicznej i duchowej) choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej i jego rodzinie za ich zgodą .Opieka ta sprawowana jest głównie w domu chorego.

Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:
A) Opiekę nad chorym w aspekcie: medycznym /łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, pielęgnacja pacjenta/; psychicznym; duchowym .
B) Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej
C) Współpracę z duchownymi różnych wyznań zależnie od potrzeb i życzeń chorego.
D) Współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Działalność hospicyjna jest prowadzona jako zespół opieki domowej. Praca w hospicjum sprawowana jest na zasadzie wolontariatu. Hospicjum propaguje opiekę hospicyjną i paliatywną oraz wolontariat, a także udział w ich organizowaniu.
Hospicjum prowadzi magazyn sprzętu medycznego.

3. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011:
A .Organizacja koncertów charytatywnych: – 8.01.2010 – „Wałasi” – Cafe Muzeum – 15.01.2010 – zespoły regionalne i kapele /Istebna,Słowacja/ – kościół św. Krzyża -18.02 2010 – Koncert Walentynkowy-Teatr im.A.Mickiewicza -6.03. 2010 – Wieczór poetycki wolontariuszki Małgorzaty Szklorz-Cafe Muzeum
B. Kampania :POLA NADZIEI -pogadanki,konkursy plastyczne w szkołach i przedszkolu -29.09 i 5.10.2011-sadzenie cebulek żonkili -listopad 2011- wystawa hospicyjna w Bibliotece Miejskiej -28.11.2011 – spotkanie młodzieży gimnazjalnej z przedstawicielami Hospicjum w Mysłowicach
C.Kwesty i kiermasze świąteczne (15-17.04 i 17-18.012.2011)
D.Udział w szkoleniach, rekolekcjach, warsztatach wyjazdowych dla wolontariuszy:
Żory – luty 2011,
Kokoszyce – maj 2011
Kraków – lipiec 2011
Hałcnów – wrzesień 2011
Katowice – wrzesień 2011(pielęgniarki)
Katowice – UŚ – listopad 2011
E.Wsparcie dla dzieci osieroconych:
-wycieczka do Inwałdu-czerwiec 2011
-Maraton pływacki – czerwiec 2011
-zakup oddzieży we współpracy z Fundacją Hospicyjną z Gdańska
-zakup wyprawek szkolnych
F.Zakup i wypożyczanie sprzętu medycznego (liczba wypożyczeń – 77 na rok)
G. Dofinansowanie dla osób dojeżdżających do ośrodków leczenia (5 osób -docelowo raz na kwartał)
H. Liczba pacjentów objętych naszą pomocą – 47osób (w tym 2 dzieci)

4.Dotacje:
-Starostwo Powiatowe: “DZIECKO OSIEROCONE” – 1500zł
“POPRAWA KONDYCJI PSYCHOFIZYCZNEJ WOLONTARIUSZY HOSPICJUM IM.ŁUKASZA EWANG. W CIESZYNIE” – 750zł

-Urząd Miejski: “TY POTRZEBUJESZ-MY POMAGAMY” – 7000zł

5.SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

PRZYCHODY:

1.Dotacje:
-dotacja Urzędu Miasta – 7000,00
-dotacje Starostwa Powiatowego – 2250,00

2.Koncerty i Kampanie:
-Koncert Walentynkowy – 16205,30
-koncert charytatywny – 1224,61
-kiermasz świąteczny – 775,50
-płyty z koncertu – 1345,00

3.Wpłaty:
-od osób prywatnych – 22128,97
-od instytucji – 5627,43
-składki członkowskie – 295,00
-nawiązki sądowe – 3900.00
-1% podatku – 42079,47

4.Odsetki bankowe – 418,62

5.Pozostałe przychody – 2200,00
RAZEM PRZYCHODY – 105449,90zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 – 48344,79zł
w Banku Śląskim – 46555,69

w kasie Hospicjum – 1789,10
ROZCHODY:

1.Środki pielęgnacyjne i sprzęt medyczny,lekarstwa,szkolenia:
-za pieniądze z dotacji UM – 7000,00
-za pieniądze z dotacji Starostwa Powiatowego – 2250,00
-za pieniądze Hospicjum – 39943,68

2.Koszty administracyjne i bankowe:
-telefon – 1482,15
-czynsz za lokale – 1653,42
-energia elektryczna,gaz – 2000,92
-opłaty pocztowe – 277,75
-art.biurowe – 1361,09
-dojazdy do chorych – 4295,84
-wydatki okolicznościowe(rekolekcje,koncert)- 6179,26
-opłaty i podatki – 60,00
-wynagrodzenie – 3815,00
-dojazdy pacjentów na badania – 3401,72
-pozostałe koszty – 5848,43

RAZEM ROZCHODY – 80171,83ZŁ

Sprawozdanie finansowe informacja dodatkowa
Informacja wstępna.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im.Łukasza Ewangelisty z siedzibą w Cieszynie,ul.Wąska 2 na dzień sprawozdawczy nie posiada funduszu ststutowego. Księgi rachunkowe są prowadzone w komputerze/program księgowy, /prowadzi się kartotekę finansową , zestawienia obrotów i sald.

Metody wyceny i medtody sporządzania sprawozdania finansowego. Metody wyceny aktywów i pasywów są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku od osób prawnych w zakresie amortyzacji.
Wartości niemateriale i prawne wprowadza się do ksiąg wg cen nabycia i są umarzane wg przepisów – program księgowy.
Środki trwałe ewidencjonuje się wg cen nabycia iumarzane metodą liniową wg obowiązujących składek lub jednorazowo z chwilą wprowadzenia do użytkowania w zależności od ich wartości jednostkowej – nie występują.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe:
1.Nawiązki sądowe – 2500,00zł
2.ZUS – 27,00zł
3.Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im.św.Łazarza – 257,92zł
4.Pola Nadziei – 1000,00zł
Nie wystepują należności i zobowiązania długoterminowe.
Należności sporne nie występują.
Sprawozdanie finansowe sporządzono metodą sprawozdawczą.

Uzupełniajace dane o aktywach i pasywach:
Na aktywa składają się środki pieniężne w kasie i w banku.
Na pasywa składają się dotacje budżetowe i darowizny.
Występują rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Uzupełniające dane o zyskach i startach:
Przychody 105031,28zl
Koszty realizacji zadań statutowych 49193,68zł
Pozostałe przychody-odsetki bankowe 418,62zł
Pozostałe koszty administracyjne 30978,15zł
Wynik finansowy- dochód 25278,07zl

Na przychody składaja się dotacje Urzędu Miejskiego ,Starostwa Powiatowego i darowizny od osób fizycznych,instytucji.
Wynik finansowu zwiększa przychody roku przyszłego.

Skip to content